Privacy


Privacy Verklaring

Deze verklaring beschrijft:
Het consortium verantwoordelijk voor het project alsook de financiering
De ingezamelde informatie en de doeleinden ervan
De voorwaardes omtrent het gebruik van deze informatie
Toegang tot de verstrekte informatie alsook het delen met derden
De bewaring van de informatie: duur en wijze
 • Consortium verantwoordelijk voor het project: Wie zijn wij?

PupWelfare is een gemeenschappelijk project van de diergeneeskundige faculteiten/vakgroepen van de universiteiten van Gent, Luik en Namen.

Het project wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie. De uitvoering van het project valt ten laste van een doctoraatsonderzoeker.

 • Ingezamelde informatie en de doeleinden ervan:

Gedurende het project worden verschillende gegevens ingezameld over puppy’s, hun fokomgeving en hun eigenaar. De inzameling gebeurt aan de hand van vragenlijsten die ter beschikking gesteld worden via internet en/of op papier.

 • Wat betreft de puppy’s:
  • identificatiegegevens van de puppy’s
  • type kweker
  • medische voorgeschiedenis
  • sanitaire toestand
  • gezondheid
  • temperament
 • Wat betreft de fokomgeving:
  • Registratienummer van de fokker. Bij ontbreken van een registratienummer worden algemene identificatiegegevens gevraagd (naam, adres…)
 • Wat betreft de eigenaar:
  • Contactgegevens (email, telefoonnummer)

De gegevens die ingezameld worden door deelnemende dierenartsen laten een objectieve en kwantitatieve evaluatie toe wat betreft de sanitaire toestand, de gezondheid en meerdere gedragsparameters van de ter consultatie aangeboden puppy’s.

 • Informatie gebruik:

Alle gegevens die door dierenartsen ingezameld worden, worden gecorreleerd aan de resultaten van de door de eigenaar ingevulde vragenlijsten. Het doel van het onderzoek is het bekomen van een beschrijving van puppy’s verkocht in België, met bijzondere aandacht voor de fokomgeving.

Alle leden van het consortium verzekeren volledige anonimiteit van de deelnemers. Er zal geen enkele individuele beoordeling (dierenarts, eigenaar, kweker) plaatsvinden.

 • Toegang tot verstrekte informatie:

De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot de leden van het consortium.

Op verzoek aan de onderzoeker van het project kan elke deelnemer toegang verkrijgen tot eigen gegevens.

 • Delen met derden:

Op geen enkel moment worden vertrouwelijke gegevens met derden gedeeld. Het is niet toegelaten informatie te delen onder welke vorm dan ook waarbij deelnemers herkenbaar zijn. Slechts resultaten van statistische berekeningen en de conclusies die eruit voortvloeien zullen verstrekt worden aan de overheid en gebruikt worden voor publicaties.

 • Bewaring van de gegevens:

Ingezamelde gegevens worden bewaard op een beveiligde server tijdens de duur van het PupWelfare project. Op het einde van het project (geplande datum begin 2019) worden de gegevens vernietigd.

Wij verbinden ons om de hierboven genoemde regels inzake vertrouwelijkheid na te leven. Aarzel niet ons ons te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft.